Episode 1047 Buttigeig Hates Jefferson & Notorious RBG Makes Feminatzis Mad

>